Tin mới đăng

Liên kết

Thành viên

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2016-2017

Thứ năm - 20/10/2016 14:48
KẾ HẠOCH THỰC HIỆN CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2016-2017
SỞ GD & ĐT QUẢNG NGÃI                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT N.C.TRỨ                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…./KH-NCT                                                                                   
 Mộ Đức, ngày 7 tháng 9 năm 2016
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN
NĂM HỌC 2016 -2017


*Các căn cứ để xây dựng kế hoạch:
- Căn cứ chỉ thị 3031/CT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2016-2017;
- Căn cứ vào Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ngãi;

- Căn cứ hướng dẫn số 1432/SGDĐT_GDTrH ngày 7 tháng 9 năm 2016 của sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi về việc thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2016-2017 ;

 - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của trường THPT, điều kiện thực tế, kết quả năm học trước của nhà trường;
- Xét tình hình thực tế của trường THPT Nguyễn Công Trứ năm học 2016 – 2017;
 Trường THPT Nguyễn Công Trứ  xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học như sau:
A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC

1.Tiếp tục triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ VIII Ban chấp hành trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo phù hợp với điều kiện của trường.
2.Đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý, tăng quyền chủ động của giáo viên, các tổ chuyên môn về thực hiện kế hoạch giáo dục trong việc thực hiện chương trình.
3.Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đa dạng hóa các hình thức dạy học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.
4. Đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, bảo đảm trung thực, khách quan; phối hợp kết quả đánh giá trong quá trình học tập với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của giáo viên với tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau của học sinh; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và xã hội.
5.Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về năng lực chuyên môn, kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực của học sinh; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trãi nghiệm sáng tạo; nâng cao vai trò của tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, giáo viên cốt cán, giáo viên chủ nhiệm lớp; chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn; của tổ chức Đoàn, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện học sinh.
B. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ GIẢI PHÁP
I. Thực hiện kế hoạch giáo dục
1. Các tổ chuyên môn thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục:
1.1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của từng lớp học trong chương trình giáo dục phổ thông và đảm bảo theo khung thời gian 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần), đảm bảo thời gian kết thúc học kỳ I, kết thúc năm học thống nhất theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm tra định kỳ. Trên cơ sở kế hoạch dạy học của các tổ/nhóm chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch giáo dục 37 tuần chi tiết và nộp lại cho bộ phận chuyên môn của nhà trường để bộ phận chuyên môn báo cáo cho sở Giáo dục trước khi thực hiện và là căn cứ để kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện.
1.2. Các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên chủ động lựa chọn nội dung xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp các chủ đề theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Kế hoạch dạy học của tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để kiểm tra, giám sát, nhận xét, góp ý trong quá trình thực hiện.
1.3. Tăng cường tổ chức sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn trong trường và cụm trường về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá thông qua nghiên cứu bài học; vận dụng các tiêu chí phân tích, rút kinh nghiệm bài học và tổ chức các hoạt động chuyên môn của trường qua mạng cho mỗi chủ đề theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT.
2. Tiếp tục thực hiện kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục
- Chủ động xây dựng ngay từ đầu năm kế hoạch ôn luyện, tuyển chọn đội tuyển học sinh giỏi, bồi dưỡng học sinh yếu kém; tổ chức các hoạt động giáo dục trãi nghiệm sáng tạo phù hợp với đối tượng học sinh.
- Tăng cường việc dạy thêm học thêm trong nhà trường với các bộ môn văn hóa cơ bản, Nhà trường tổ chức cho học sinh đăng ký môn học trên cơ đó nhà trường sắp xếp các lớp học thêm phù hợp với năng lực học sinh.
3. Tổ chức dạy học ngoại ngữ Tiếng Anh:
- Trường tiếp tục tổ chức dạy và học theo chương trình tiếng Anh 7 năm; tích cực chuẩn bị điều kiện để có thể sớm chuyển sang dạy theo chương trình mới; thực hiện tốt nội dung đổi mới phương pháp và giảng dạy tiếng Anh bằng tiếng Anh nhằm phát huy tối đa năng lực ngôn ngữ của học sinh; đổi mới công tác kiểm tra đánh giá các lớp chương trình tiếng Anh 7 năm theo định hướng kiểm tra, đánh giá năng lực của người học thông qua các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; vận dụng tốt Công nghệ thông tin, thiết bị, phần mềm, nguồn học liệu hỗ trợ dạy và học tiếng Anh.
- Tiếp tục kiện toàn đội ngũ giáo viên tiếng Anh theo quy định của Bộ GD&ĐT,  tham gia chương trình tập huấn cho cán bộ quản lý của các trường điển hình; thực hiện tốt nội dung đổi mới phương pháp và giảng dạy tiếng Anh bằng tiếng Anh nhằm phát huy tối đa năng lực ngôn ngữ của học sinh; tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ tiếng Anh, sinh hoạt chuyên đề chuyên môn.
- Tích cực tham gia các Hội thi, Cuộc thi về chuyên môn tiếng Anh do các cấp tổ chức trong năm học. Tiếp tục tổ chức sinh hoạt  câu lạc bộ tiếng Anh, các hoạt động chuyên đề ngoại khoá, tạo môi trường tiếng Anh và cơ hội giao lưu  học tập, sử dụng tiếng Anh cho học sinh.
4. Tổ chức dạy nghề phổ thông cho cấp THPT và hướng nghiệp cho học sinh trung học:
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh trong nhà trường.
- Tiếp tục giao quyền chủ động xây dựng kế hoạch dạy học nghề phổ thông khối 11 cho các tổ chuyên môn Toán-Tin, Hóa- sinh xây dựng; tăng cường công tác kiểm tra việc tổ chức thực hiện kế hoạch nhằm đảm bảo thời lượng học tập, rèn luyện và kiểm tra. Chương trình dạy nghề phổ thông thực hiện từ 5/9/2016 đến 20/4/2017; Thi cấp chứng nhận  nghề phổ thông dự kiến tổ chức vào cuối tháng 4 năm 2017.
- Tiếp tục đa dạng các phương thức tư vấn, hướng nghiệp, thực hiện phân luồng cho học sinh trung học. Trường xây dựng kế hoạch tư vấn, hướng nghiệp, thực hiện phân luồng cho học sinh sau THPT.
5. Tiếp tục thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông; hướng dẫn tham quan, học tập thông qua di sản, tại các cơ sở sản xuất theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.
6. Đối với học sinh khuyết tật vận dụng quy chế đánh giá, xếp loại học sinh theo hướng tạo điều kiện tối đa để học sinh khuyết tật được tham gia học hòa nhập và có thể học lên sau phổ thông. Đối với học sinh khuyết tật nặng, cần có sự hỗ trợ riêng và lập hồ sơ y tế. Việc đánh giá xếp loại học sinh khuyết tật nặng sẽ được xem xét theo từng trường hợp cụ thể, không xếp các em vào diện học lực yếu kém, không coi là học sinh ngồi sai lớp.
7. Nhà trường tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của ngày khai giảng, Lễ tri ân, Lễ chào cờ Tổ quốc; hướng dẫn học sinh hát Quốc ca đúng nhạc và lời để hát tại các buổi lễ chào cờ đầu tuần theo đúng nghi thức, thể hiện nhiệt huyết, lòng tự hào dân tộc của tuổi trẻ Việt Nam.
Hướng dẫn học sinh ôn luyện bài tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ. Duy trì nền nếp thực hiện các bài tập thể dục nói trên vận dụng vào tập luyện thường xuyên trong suốt năm học; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao để tạo môi trường gần gũi, thân thiện đối với học sinh.
8. Việc tổ chức các hoạt động tập thể; hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa chuyển mạnh sang hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo, đồng thời quản lí các hoạt động giáo dục kỹ năng sống theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.
II.Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.
Tiếp tục đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục theo hướng khoa học, hiện đại, tăng cường mối quan hệ thúc đẩy lẫn nhau giữa các hình thức và phương pháp tổ chức hoạt động dạy học - giáo dục, đánh giá trong quá trình dạy học - giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục nhằm phát triển năng lực học sinh; đáp ứng tốt chủ trương của Bộ GDĐT về đổi mới thi THPT.
1. Đổi mới phương pháp dạy học
Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh theo tinh thần Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 về áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác; Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT; đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, dạy học theo dự án trong các môn học; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học.
2. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học
- Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông như: dạy học trực tuyến, các phần mềm dạy học;... Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.
- Tổ chức tốt và động viên học sinh tích cực tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật học sinh trung học theo Công văn số 1290/BGDĐT-GDTrH ngày 29/3/2016 của Bộ GDĐT. Tăng cường hình thức học tập gắn với thực tiễn thông qua Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn dành cho học sinh trung học theo Công văn số 3844/BGDĐT-GDTrH ngày 09/8/2016 của Bộ GDĐT;  tổ chức các hoạt động như: Hội thi thí nghiệm - thực hành của học sinh, Ngày hội sử dụng ngoại ngữ, Ngày hội đọc,…
- Trường vận dụng tủ sách lớp học, phát động tuần lễ “Hưởng ứng học tập suốt đời” và phát triển văn hóa đọc gắn với việc xây dựng câu lạc bộ khoa học trong nhà trường.
- Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động góp phần phát triển năng lực học sinh như: Văn hóa - văn nghệ, thể dục – thể thao; thi thí nghiệm - thực hành; thi kỹ năng sử dụng tin học văn phòng; thi giải toán trên máy tính cầm tay; thi tiếng Anh trên mạng; thi giải toán trên mạng; các hội thi năng khiếu; các hoạt động giao lưu,… trên cơ sở tự nguyện của cha mẹ học sinh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh trung học, phát huy sự chủ động và sáng tạo của các đơn vị lớp ; tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kỹ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới.
3. Đổi mới kiểm tra và đánh giá
- Thực hiện nghiêm túc việc không tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học theo Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.
- Chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.
- Đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng chú trọng đánh giá phẩm chất và năng lực của học sinh. Chú trọng đánh giá quá trình: đánh giá trên lớp; đánh giá bằng hồ sơ; đánh giá bằng nhận xét; tăng cường hình thức đánh giá thông qua sản phẩm dự án; bài thuyết trình; kết hợp kết quả đánh giá trong quá trình giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học. Các hình thức kiểm tra, đánh giá đều hướng tới phát triển năng lực của học sinh; coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em trong quá trình dạy học. Việc kiểm tra, đánh giá không chỉ là việc xem học sinh học được cái gì mà quan trọng hơn là biết học sinh học như thế nào, có biết vận dụng không.
- Trong quá trình thực hiện các hoạt động dạy học, giáo dục, giáo viên cần coi trọng việc quan sát và hướng dẫn học sinh tự quan sát các hoạt động và kết quả hoạt động học tập, rèn luyện của các em; nhận xét định tính và định lượng về kết quả hoạt động, qua đó đề xuất hoặc triển khai kịp thời các hướng dẫn, góp ý, điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh.
- Chủ động kết hợp một cách hợp lý, phù hợp giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra. Tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn, đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn cần tăng cường ra các câu hỏi mở; gắn với thời sự quê hương, đất nước để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Việc cho điểm có thể kết hợp giữa đánh giá kết quả bài làm với theo dõi sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình.
- Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra theo ma trận; chỉ đạo việc ra các câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn đúng thay vì chỉ có các câu hỏi 1 lựa chọn đúng như trước đây; triển khai phần kiểm tra tự luận trong các bài kiểm tra viết môn ngoại ngữ. Tiếp tục nâng cao chất lượng việc thi cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đối với môn ngoại ngữ; thi thực hành đối với các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12.
- Tăng cường ra câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường. Tăng cường xây dựng "Nguồn học liệu mở" (thư viện) câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài dạy, tài liệu tham khảo có chất lượng trên website của Bộ (http://truongtructuyen.edu.vn/). Chỉ đạo cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh tích cực tham gia trên mạng “Trường học kết nối” của Bộ Giáo dục và Đào tạo về xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp, liên môn; đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Trường tiếp tục triển khai ứng dụng phần mềm soạn đề và quản lý đề kiểm tra, thi; xây dựng “Ngân hàng câu hỏi” dùng phục vụ cho kiểm tra, đánh giá diện rộng cho toàn bộ giáo viên.
4. Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý
4.1. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí.
- Tổ chức tốt việc tập huấn về nội dung: Dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; thử nghiệm dạy học toán và các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh; tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo chuyên đề tích hợp, liên môn; tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo; tổ chức công tác nghiên cứu khoa học kĩ thuật và cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp trường, cấp tỉnh cho học sinh trung học; giáo dục kỹ năng sống; công tác giáo viên chủ nhiệm lớp, cán bộ phụ trách công tác Đoàn, Đội, giáo viên tư vấn trường học; tổ chức hoạt động hướng nghiệp;... đã được tiếp thu trong các đợt tập huấn do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức
- Triển khai bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên của trường theo Công văn số 1086/SGDĐT-GDTrH của Sở Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2016 – 2017; chú trọng bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán các môn học; Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo các hướng dẫn của Bộ GDĐT. Tăng cường các hình thức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý và hỗ trợ hoạt động dạy học và quản lý qua trang mạng "Trường học kết nối".
- Đẩy mạnh việc chuẩn  hoá năng lực ngôn ngữ và bồi dưỡng nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên tiếng Anh, nhằm  đẩy mạnh công tác triển khai dạy  và học tiếng Anh theo chương trình tiếng Anh 10 năm. Tăng cường công tác tự bồi dưỡng của giáo viên tiếng Anh, tham gia  đầy đủ các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn do các cấp tổ chức để đáp ứng quá trình đổi mới toàn diện việc dạy và học ngoại ngữ  hiện  nay.
- Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn trong trường dựa trên nghiên cứu bài học. Chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học trong trong nhà trường. Chủ động triển khai các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối" để tổ chức, chỉ đạo và hỗ trợ hoạt động bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí; tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường, cụm trường theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT.
- Nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả của hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi, theo các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT. Tổ chức tốt và động viên giáo viên tham gia Cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học.
- Triển khai diễn đàn trên mạng và hỗ trợ hoạt động đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn trong trường; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học; tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường, cụm trường; chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học trong nhà trường.
- Tổ chức hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi, hội thi sử dụng TBDH các môn Lý, Hóa, Sinh, Công nghệ cấp tỉnh; Tổ chức tốt và động viên giáo viên tham gia Cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học.
- Tiếp tục bồi dưỡng giáo viên về năng lực nghiên cứu khoa học và hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học; nâng cao năng lực của giáo viên chủ nhiệm lớp, cán bộ phụ trách công tác Đoàn, giáo viên tư vấn trường học.
4.2. Tăng cường quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục
- Đối với trường chủ động rà soát đội ngũ, bố trí sắp xếp để đảm bảo về số lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu giáo viên, nhân viên cho các môn học, khắc phục tình trạng giáo viên không đúng chuyên môn dạy kiêm nhiệm.
- Trường quan tâm, kiểm tra đôn đốc, chấn chỉnh khắc phục những hạn chế, yếu kém về năng lực chuyên môn của đội ngũ; từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, phát huy tính năng động, sáng tạo và tự học của giáo viên, đặc biệt là giáo viên dạy ngoại ngữ phải có kế hoạch bồi dưỡng và tự bồi dưỡng để sớm đạt chuẩn trình độ theo quy định của Bộ GDĐT,
-Triển khai thực hiện Công văn số 1086/SGDĐT-GDTrH của Sở Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2016 – 2017; gắn công tác bồi dưỡng thường xuyên với đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục theo chuẩn và theo chỉ đạo đổi mới giáo dục của Ngành; gắn việc bồi dưỡng thường xuyên với việc thực hiện dạy học, bồi dưỡng, tập huấn, chia sẽ kinh nghiệm giáo dục trên Trang thông tin điện tử Trường học kết nối (http://truonghocketnoi.edu.vn/) của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Tổ chức xây dựng các chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên (Nội dung bồi dưỡng 3) thiết thực phù hợp với từng đối tượng trong nhà trường.
- Thực hiện tự kiểm tra, kiểm tra, đánh giá công tác bồi dưỡng thường xuyên chính xác dựa vào các căn cứ, minh chứng (tham khảo các tài liệu minh chứng và kết quả thực hiện trên Trường học kết nối (http://truonghocketnoi.edu.vn/) của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Căn cứ vào kết quả đánh giá việc bồi dưỡng thường xuyên để có những hình thức khen động viên, khuyến khích giáo viên, nhân viên nâng cao năng lực dạy học, giáo dục. Đồng thời với việc đánh giá thực chất công tác bồi dưỡng thường xuyên là việc phân công, bố trí, sắp xếp công việc phù hợp với năng lực, trình độ của đội ngũ.
5. Phát triển mạng lưới trường, lớp; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia;
5.1. Phát triển mạng lưới trường, lớp
- Trong năm học 2016-2017 trường có 866 học sinh biên chế thành 22 đơn vị lớp ( Trong đó khối 12 có 7 đơn vị lớp; Trong đó khối 11 có 7 đơn vị lớp;Trong đó khối 10 có 8 đơn vị lớp)
- Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường là 68 trong đó BGH: 3; Giáo viên 56; nhân viên 5; Họp đồng bảo vệ, tạp vụ 3, hợp đồng Y tế 1. ( Giáo viên dôi dư tại đơn vị hiện nay là 6 )
- Tiếp tục tham mưu với các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương về quy hoạch mạng lưới trường lớp đủ số lượng phòng học để chuyển sang học 1 ca và tổ chức dạy 2 buổi/ngày.
- Trường nắm chắc số học sinh có nguy cơ bỏ học để có biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời. Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, đoàn thể và gia đình để đảm bảo cho học sinh đủ ăn, đủ mặc, đủ sách vở và điều kiện để học sinh được an toàn đến trường.
5.2 Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học
  1. Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác từ công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất xây dựng phòng học bộ môn. Tăng cường thực hiện xã hội hóa giáo dục, vận động, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng, cải tạo cảnh quan đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, ann toàn theo quy định; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh thực sự để thu hút học sinh đến trường; tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...
  2. Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu đã ban hành theo Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT ngày 11/8/2009 và Thông tư số 01/2010/TT-BGDĐT ngày 18/01/2010. Thực hiện nghiêm túc Công văn số 7482/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 28/10/2013 về việc đầu tư mua sắm thiết bị dạy học, học liệu trong trường. Tiếp tục triển khai Đề án „Phát triển thiết bị dạy học tự làm giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2010-2015“ theo Quyết định số 4045/QĐ-BGDĐT ngày 16/9/2010 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức làm công tác thiết bị dạy học; chỉ đạo các tổ chuyên môn và yêu cầu giáo viên tăng cường sử dụng thiết bị dạy học của nhà trường để đảm bảo việc dạy học có chất lượng.
  3. Quan tâm đầu tư các điều kiện và tận dụng tối đa cơ sở vật chất nhà trường để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện theo hướng kết hợp dạy văn hóa với tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo giáo dục tình cảm, đạo đức, giáo dục thể chất, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, đặc biệt là học sinh có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 
6. Xây dựng trường chuẩn quốc gia
- Căn cứ Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT, Trường tự kiểm tra, đánh giá mức độ đạt được các tiêu chí, chủ động đề ra giải pháp, lộ trình phấn đấu đạt chuẩn của đơn vị;
- Căn cứ kết quả về chất lượng học tập của học sinh, CSVC, đội ngũ cán bộ giáo viên của đơn vị đăng ký phấn đấu đạt chuẩn trong năm học 2017-2018;
III. Đổi mới công tác quản lý giáo dục trong nhà trường
1. Tăng cường quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục; củng cố kỷ cương, nề nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá, thi, bảo đảm khách quan, chính xác, công bằng. Đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục.
Ban giám hiệu nhà trường nghiên cứu, quán triệt đầy đủ chức năng, nhiệm vụ năm học cho các tổ chuyên môn, từng giáo viên quy định tại các văn bản hiện hành. Tăng cường nền nếp kỷ cương trong nhà trường. Khắc phục tình trạng thực hiện sai chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chuyên môn trong cơ quan đơn vị và từng chức danh quản lý.
2. Tiếp tục thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 về Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, thực hiện “3 công khai” để người học và xã hội giám sát, đánh giá. Chú trọng quản lý, phối hợp hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011; Tăng cường quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GDĐT, việc quản lý các khoản tài trợ theo Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
3. Nhà trường không sử dụng những loại hồ sơ, sổ sách ngoài quy định của Điều lệ hoặc Quy chế do Bộ GDĐT ban hành; có thể sử dụng kết hợp để giảm số lượng các loại hồ sơ, sổ sách ở mỗi trường theo yêu cầu tại Công văn số 68/BGDĐT-GDTrH ngày 07/01/2014 của Bộ GDĐT và các văn bản chỉ đạo khác của Bộ GDĐT. Tăng cường sử dụng phần mềm máy tính trong việc quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên, quản lý kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sắp xếp thời khóa biểu, quản lý thư viện trường học…; thực hiện tốt việc quản lý và sử dụng xuất bản ấn phẩm tham khảo trong giáo dục phổ thông theo Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/7/2014 của Bộ GDDT
4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý trường học; sử dụng trang thông tin điện tử của Ngành và của đơn vị trong thực hiện “3 công khai” theo qui định. Thực hiện các báo cáo trực tuyến, đăng ký tham gia các hoạt động chuyên môn; sử dụng phần mềm quản lý nhà trường, phần mềm quản lý số liệu, sổ điểm điện tử... Các tổ chuyên môn chấp hành chế độ báo cáo, thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn.
Tích cực tham gia hội nghị, hội thảo, tập huấn, họp, trao đổi công tác qua internet; thực hiện có hiệu quả việc tổ chức hoạt động dạy học qua "Trường học kết nối", đặc biệt trong công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục. Trong phân công công tác cử lãnh đạo đơn vị theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các phần mềm quản lý do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai. Trang bị, nâng cấp thiết bị CNTT đáp ứng yêu cầu đổi mới quản lý và dạy học. Quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị đáp ứng yêu cầu ứng dụng CNTT cho dạy học và quản lý nhà trường.
IV. Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng
Coi trọng công tác và phong trào thi đua là động lực động viên cán bộ giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao theo tinh thần đổi mới. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thực chất; kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Trong công tác xếp loại thi đua cuối năm cho cán bộ, giáo viên phải căn cứ vào các thành tích đạt được trong năm học 2016-2017 từ cao xuống thấp. Chấp hành chế độ báo cáo, thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn theo qui định tại kế hoạch thời gian năm học của Sở GDDT.
C. CÁC KỲ THI TRONG NĂM.
1. Thi nghề phổ thông cho học sinh khối 11 ( tháng 4/2017)
2. Thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa lớp 12 ( tháng 11/2016); Thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học lớp 12.
3. Thi tìm hiểu giao thông học đường ( tháng 11/2016)
4. Thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa khối 11 ( Tháng 3/2017).
5. Thi học sinh giỏi khối 10 các môn văn hóa ( tháng 4/2017)
6. Thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học ( theo kế hoạch của sở)
7.Thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp trường, cấp tỉnh.
8. Thi violympic toán, IOE trên Internet cấp trường, cấp tỉnh theo kế hoạch của Bộ.
9. Thi tìm hiểu về BHYT học sinh, sinh viên trên Website BHXH hoặc Website của tỉnh Đoàn Quảng Ngãi.
10. Thi thử THPT quốc gia theo tinh thần đổi mới dự kiến 2 đợt ( đợi 1 tháng 4/2017; đợt 2 tháng 5/2017)
11. Thi THPT quốc gia ( theo kế hoạch của Bộ)
12. Thi tuyển sinh vào 10 ( kế hoạch của sở)
13. Thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường; Thi GVCN giỏi cấp tỉnh ( Theo kế hoạch của sở)
14. Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường
15. Thi sử dụng thiết bị dạy học các môn Lý, Hóa, Sinh, CN cấp trường, Cấp tỉnh tháng
16.Thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên cấp trường; cấp tỉnh.
17. Thi tìm hiểu Luật Hôn nhân và gia đình.
D. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỤ THỂ
1.Chỉ tiêu về việc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, chấp hành các qui định của Ngành, của đơn vị:
-100% Cán bộ- Giáo viên có tư tưởng chính trịnh và phẩm chất đạo đức tốt.
-Trường đăng ký đạt cơ quan văn hoá năm 2016.
-100% Cán bộ-giáo viên đạt gia đình văn hoá.
-100% GV, NV sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, chấp hành tốt các chủ trương đường lối chính sách của Đảng ,Nhà nước và của Ngành.
-100% CB,GV, NV nêu tấm gương tốt cho học sinh noi theo về tác phong, lối sống, thực hiện nghiêm nội qui cơ quan.
2. Chỉ tiêu mức độ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao:
2.1 Đối với cán bộ giáo viên, tổ chuyên môn:
-100% giáo viên thực hiện tốt quy chế chuyên môn.
-Mỗi giáo viên dạy dự giờ: 2 tiết/năm học.
-Ban giám hiệu dự giờ giáo viên theo qui định của điều lệ trường THCS, THPT hình thức dự đột xuất hoặc báo trước.
- Tổ trưởng chuyên môn: Dự ≥ 2 tiết/ 1giáo viên/năm cùng bộ môn; 1 tiết/năm/giáo viên khác bộ môn; ( Tổ phó chuyên môn dự = ½ số tiết của tổ trưởng). Số tiết dự không ít hơn 18.
- Giáo viên dự giờ đồng nghiệp bình quân ≥ 18/tiết/năm.
-Mỗi tổ phấn đấu có HSG cấp tỉnh trở lên;
- Làm việc, hội họp đúng giờ, kỷ luật kỷ cương đảm bảo, lên lớp, soạn giảng, trả bài đúng qui định, chấp hành sự phân công, kiểm tra đánh giá của tổ CM, ban kiểm tra nội bộ, BGH.
- 100% CBGVNV có đầy đủ các loại hồ sơ theo đúng qui định, thực hiện tốt qui chế CM, mỗi GV phải có kế hoạch kiểm tra, đánh giá, xây dựng ma trận đề kiểm tra, xây dựng ngân hàng câu hỏi.
- Tham gia thi GVDG cấp trường (12-15đ/c)
- 100% tổ CM biên soạn nội dung chương trình trên khung chương trình của bộ.
- 100% GV được kiểm tra đánh giá xếp loại/năm. Phấn đấu cuối năm GV được xếp loại giỏi 30%, khá 50%, đạt yêu cầu 20%.
2.2 Đối với học sinh.
- Phấn đấu đạt: Giỏi: 2%; Khá: 28 %; TB: 67%, Yếu: 3%.
- TN THPT:  ≥ 95%
- Học sinh bỏ học ≤ 1,5%
- Học sinh vào các trường ĐH, CĐ: 50%
3.Đổi mới  sinh hoạt chuyên môn, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá
-Mỗi tổ chuyên môn phải xây dựng kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với hoạt động của tổ nhóm chuyên môn, của mỗi cán bộ, giáo viên.
-Mỗi tổ nhóm chuyên môn có ít nhất 1 lần/tháng sinh hoạt theo chuyên đề để tham gia vào truonghocketnoi.edu.vn
-Mỗi giáo viên phải có kế hoạch đổi mới kiểm tra, đánh giá, xây dựng và áp dụng ma trận đề kiểm tra; xây dựng ngân hàng câu hỏi, bài tập; đổi mới đánh giá các môn học theo hướng phát triển năng lực của học sinh.
-Mỗi cán bộ giáo viên phải có các biện pháp hiệu quả phát hiện bồi dưỡng học sinh có năng khiếu; giúp đỡ học sinh học lực yếu kém, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học.
4.Tham gia các kỳ thi của học sinh và  giáo viên .
4.1 Đối với học sinh:
Tham gia đầy đủ các cuộc thi nêu trên và phấn đấu đạt các chỉ tiêu sau
- Học sinh giỏi cấp tỉnh khối 12: 10 học sinh, giải toán máy tính cầm tay cấp tỉnh 5 học sinh.
- Học sinh giỏi cấp tỉnh khối 11: 10 học sinh.
- Có ít nhất 02 học sinh đạt giải cấp tỉnh về tìm hiểu giao thông học đường.
- Có ít nhất 06 sản phẩm đạt giải cấp tỉnh trong cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học.
- Có ít nhất 02 sản phẩm đạt giải cấp tỉnh về cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học  - Có ít nhất 02 học sinh đạt giải cấp tỉnh về cuộc thi violympic toán qua mạng /khối
-  Có ít nhất 02 học sinh đạt giải cấp tỉnh về cuộc thi  IOE trên Internet
- Có ít nhất 02 học sinh đạt giải cấp tỉnh về cuộc thi tìm hiểu về BHYT học sinh.
4.2 Đối với giáo viên:
- Có ít nhất 02 giáo viên đạt danh hiệu GVCN giỏi cấp tỉnh.
- Có ít nhất 13 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường
- Có ít nhất 02 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên sử dụng thiết bị dạy học các môn Lý, Hóa, Sinh cấp tỉnh tháng
- Có ít nhất 04 sản phẩm giải cấp tỉnh về cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên
- 100% cán bộ giáo viên tham gia cuộc thi tìm hiểu Luật Hôn nhân và gia đình.
5.Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, bồi dưỡng chuyên môn, tập huấn, hội nghị, hội thảo...
-Tham dự  hội nghị, hội thảo, tập huấn đủ và đúng thành phần; sẵn sàng thực hiện tốt các nhiệm vụ do Ban giám hiệu phân công.
-Tổ chức hiệu quả lớp tập huấn, các hội nghị, hội thảo tại các tổ, nhóm chuyên môn
-Triển khai, đánh giá cán bộ quản lí và giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp và đánh giá cán bộ công chức cuối năm học theo đúng qui trình.
6.Ứng dụng công nghệ Thông tin (CNTT)
-Hiệu quả của việc triển khai website của đơn vị .
-Triển khai công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục.
7. Đăng ký các danh hiệu thi đua và khen thưởng :
- Trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.
- Trường đạt tập thể lao động tiên tiến đề nghị  Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi Công nhận
- Tập thể tổ đề nghị  Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Ngãi khen : 04 tổ
- Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 01 đc
- UBND tặng bằng khen : 01  đ/c
- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở đề nghị  Sở GD ĐT công nhận  : 10 đ/c
- Đề nghị Sở khen: 10 đồng chí
- Lao động tiên tiến đề nghị trường khen: 66 đ/c
8.Công tác quản lý, thực hiện chế độ báo cáo
-Thực hiện đúng chế độ báo cáo theo quy định của ban giám hiệu
-Đảm bảo nề nếp, kỷ cương trong nhà trường, các hoạt động giáo dục; quản lý tốt dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường
-Có giải pháp sáng tạo, mang lại hiệu quả rõ rệt trong đổi mới tổ chức quản lý giáo dục trung học
                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
E. LỊCH CÔNG TÁC TỪNG THÁNG
 
THÁNG NỘI DUNG CÔNG TÁC
09/2016 - Biên chế lớp năm học 2016-2017, chia TKB năm học 2016-2017.
- Khai giảng năm học 2016 – 2017.
- Báo cáo số liệu đầu năm học về sở
- Các tổ chuyên môn nộp báo cáo kế hoạch giáo dục 37 tuần thực học cho bộ phận chuyên môn để tổng hợp nộp sở và là cơ sở để thanh tra, kiểm tra.
- GVCN báo cáo số liệu học sinh đầu năm.
- Triển khai hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016-2017 cho toàn bộ cán bộ giáo viên theo văn bản 1432/SGDĐT-GDTrH ngày 7/9/2016.
- Các tổ chuyên môn, giáo viên nộp kế hoạch tổ, kế hoạch cá nhân vào ngày 15/9/2016 để Hiệu trưởng phê duyệt trước khi thực hiện.
- Giáo viên bộ môn lên lịch báo giảng hàng tuần.
- Triển khai các cuộc thi dành cho giáo viên, học sinh trong năm học.
- Họp hội đồng sư phạm đầu năm, họp tổ chuyên môn, tổ nghiệp vụ.
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký danh hiệu thi đua đầu năm.
- Kiểm tra chuyên môn các tổ chuyên môn (định kỳ hàng tháng).
- Kiểm tra việc dạy thêm học thêm trong và ngoài nhà trường.
- Kiểm tra việc sử dụng TB hỗ trợ dạy và học.
- Tổ chức bồi dưỡng HSG khối 12 cấp trường.
- Môn Toán, Lý, Hóa, T.Anh lên lịch kiểm tra định kì.
- Gởi cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn theo qui định của ngành.
- Lên lớp theo TKB.
10/2016 -Triển khai các cuộc thi cho học sinh và giáo viên.
+ Thi học sinh giỏi khối 12 cấp trường 02/10/2016.
+ Thi violympic toán qua mạng, IOE ( các vòng tự do)
+ Thi tìm hiểu về bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên qua Website BHXH tỉnh hoặc Website tỉnh Đoàn Quảng Ngãi.
+ Thi GVCN giỏi cấp trường ( 07/10/2016)
+ Thi sử dụng thiết bị dạy học theo danh mục quy định cấp trường( 14/10/2016)
- Tổ chức bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi khối 12 cấp tỉnh (từ tháng 10/2016 đến tháng đầu tháng 11/2016).
- Tổ chức các lớp bồi dưỡng quốc phòng cho cán bộ quản lý và giáo viên.
- Tiếp tục gởi cán bộ giáo viên tham gia các lớp tập huấn theo kế hoạch.
- Họp hội đồng sư phạm, họp tổ chuyên môn, tổ nghiệp vụ.
- Các tổ chuyên môn lên kế hoạch dự giờ, thao giảng, kiểm tra toàn diện giáo viên, kiểm tra hồ sơ chuyên môn giáo viên lần 1.
- Sinh hoạt tổ chuyên môn định kỳ.
- Kiểm tra chuyên môn các tổ (định kỳ hàng tháng).
- Kiểm tra định kì tập trung môn Toán, Lý, Hóa, T.Anh.
 - Kiểm tra tình hình mua sắm và hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học – đợt 1.
- Chuẩn bị nội dung để đón Hội đồng GDQP-AN tỉnh kiểm tra các trường THPT theo kế hoạch.
11/2016
  • Triển khai các cuộc thi dành cho học sinh và giáo viên.
+Thi sử dụng đồ TBDH các môn Lý, Hóa, Sinh, Công nghệ cấp tỉnh ( Theo lịch của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi)
+  Thi GVCN giỏi cấp tỉnh (Theo lịch của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi)
+ Thi GVDG cấp trường.
+ Thi dạy học theo chủ đề tích hợp cấp trường cho giáo viên.
+ Thi Bơi lộị, Cầu lông, Bóng bàn cấp tỉnh ( theo lịch của Sở GD)
+ Thi HSG cấp tỉnh khối 12 ( theo lịch của Sở GD)
+ Thi violympic toán, IOE qua mạng các vòng tự do và thi cấp trường.
+ Thi KHKT dành cho học sinh ( cấp trường)
+ Thi liên môn cấp trường dành cho học sinh.
- Tổ chức câu lạc bộ Tiếng Anh ( theo kế hoạch của tổ)
- Tiếp tục gởi cán bộ, giáo viên tập huấn chuyên môn theo kế hoạch của sở Giáo dục Quảng Ngãi.
- Tổ chức bồi dưỡng HSG cấp trường cho học sinh khối 11( 6 tuần)
- Các tổ chuyên môn:
+ Tiếp tục dự giờ thao giảng, sinh hoạt chuyên môn theo NCBH, CĐ
+ Kiểm tra chuyên môn, toàn diện giáo viên.
+ Sinh hoạt câu lạc bộ tiếng Anh.
+ Kiểm tra hồ sơ chuyên môn giáo viên lần 2.
+ Sinh hoạt tổ chuyên môn định kỳ.
- Kiểm tra chuyên môn các tổ (định kỳ hàng tháng).
- Kiểm tra định kì tập trung môn Toán, Lý, Hóa, T.Anh.
- Chuẩn bị hồ sơ kiểm tra công tác phòng chống ma túy - HIV/AIDS, an toàn giao thông để đón các đoàn kiểm tra.
 
12/2016 - Gởi học sinh tham gia thi cấp tỉnh Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học.
- Gởi học sinh tham gia thi IOE, Violympic toán theo kế hoạch của Sở
- Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, chủ đề tại trường và cụm sinh hoạt chuyên môn.
-Kiểm tra định kỳ tập trung các môn Toán, Lý, Hóa, T.Anh.
- Các tổ chuyên môn:
+ Tiếp tục dự giờ thao giảng, sinh hoạt chuyên môn theo NCBH, CĐ
+ Kiểm tra chuyên môn, toàn diện giáo viên.
+ Sinh hoạt câu lạc bộ tiếng Anh.
+ Họp tổ chuyên môn.
+ Ra đề cương ôn tập học kỳ 1.
+ Làm đề kiểm tra học kỳ 1.
01/2017 Thi học sinh giỏi THPT quốc gia ( nếu có)
- Xét chọn, đăng ký dự án tham dự Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh.
- Thi học sinh giỏi máy tính cầm tay cấp tỉnh lớp 12 các môn Lý, Hóa, Sinh, Toán.
- Thi Violympic và IOE cấp trường.
- Thi giải toán qua Internet bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
- Kiểm tra học kỳ theo đề chung
Sơ kết học kỳ I.
- Các tổ chuyên môn:
+ Hoàn thành thống kê báo cáo chuyên môn.
+ Nộp báo cáo thống kê học kì 1.
02/2017 - Gởi sản phẩm Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống trong thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp tham dự thi cấp tỉnh.
- Sinh hoạt chuyên môn cụm THPT.
- Gởi học sinh tham gia cuộc thi IOE cấp tỉnh
- Thi CB thư viện giỏi cấp tỉnh
- Kiểm tra tình hình mua sắm và hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học.
-Kiểm tra định kỳ tập trung các môn Toán, Lý, Hóa, T.Anh.
- Các tổ chuyên môn:
+ Tiếp tục dự giờ thao giảng, sinh hoạt chuyên môn theo NCBH, CĐ
+ Kiểm tra chuyên môn, toàn diện giáo viên.
+ Sinh hoạt câu lạc bộ tiếng Anh.
+ Họp tổ chuyên môn.
03/2017 - Tham gia Cuộc thi KHKT dành cho HS trung học cấp QG ( nếu có)
- Gởi học sinh khối 11 dự thi OTE cấp tỉnh.
- Gởi học sinh khối 11thi học sinh giỏi cấp tỉnh.
- Thi Bóng chuyền, Cờ vua, Đẩy gậy cấp tỉnh
-Kiểm tra định kỳ tập trung các môn Toán, Lý, Hóa, T.Anh.
- Các tổ chuyên môn:
+ Tiếp tục dự giờ thao giảng, sinh hoạt chuyên môn theo NCBH, CĐ
+ Kiểm tra chuyên môn, toàn diện giáo viên.
+ Sinh hoạt câu lạc bộ tiếng Anh.
+ Họp tổ chuyên môn.
 
04/2017 - Thi thử THPT quốc gia lần 1
- Tổng kết các hoạt động sinh hoạt chuyên môn trực tuyến.
- Thi cấp chứng nhận NPT
-Kiểm tra định kỳ tập trung các môn Toán, Lý, Hóa, T.Anh.
- Các tổ chuyên môn:
+ Tiếp tục dự giờ thao giảng, sinh hoạt chuyên môn theo NCBH, CĐ
+ Kiểm tra chuyên môn, toàn diện giáo viên.
+ Sinh hoạt câu lạc bộ tiếng Anh.
+ Họp tổ chuyên môn.
+ Chuẩn bị đề cương ôn tập cho học sinh.
+ Kiểm tra việc thực hiện tiến độ chương trình các môn học.
05/2017 - Kiểm tra học kỳ II các môn theo đề chung
- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học về giáo dục trung học, công nghệ thông tin, giáo dục thể chất, giáo dục dân tộc, bồi dưỡng thường xuyên về Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Kiểm tra đánh giá kết quả BDTX.
- Hướng dẫn hoạt động hè;
- Kết thúc ch­ương trình, tổng kết năm học.
- Chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia.
06/2017 - Báo cáo tổng kết năm học.
- Triển khai hoạt động hè (tháng 6/2016 đến tháng 8/2016).
- Tuyển sinh lớp 10.
-Tham gia Bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 3 (13-28/6/2017)
- Thi THPT quốc gia năm 2017
07/2017 - Kiểm tra hoạt động hè và chuẩn bị cho năm học mới.
- Tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng giáo viên của Bộ GD&ĐT.
- Duyệt kết quả tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018.
- Tham gia Bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 4
Trên đây là hướng dẫn nhiệm vụ thực hiện chuyên môn học năm học 2016-2017, đề nghị các tổ chuyên môn và giáo viên triển khai thực hiện có hiệu quả nhằm đạt được các mục tiêu của năm học đã đề ra./.
 
                                                                                                                   K.T HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                            
 
 
 
Đoàn Quốc Việt

Tác giả bài viết: Đoàn Quốc Việt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: thực hiện, năm học

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu về trường

Trường được thành lập vào ngày 11/4/1996, từ chỗ chỉ có 4 phòng học, 9 cán bộ, trong đó có 4 giáo viên giảng dạy với 400 học sinh trong năm học đầu tiên, thì đến năm học này Trường đã có 23 phòng học, 7 phòng chức năng với gần 1.500 học sinh. Cơ sở vật chất của Trường ngày càng được hiện đại hóa,...

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 9


Hôm nayHôm nay : 248

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 15746

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 847009

Hỗ trợ Online

Quản trị

Name: QuanTri
Ban giám hiệu

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá về chất lượng của trường

Rất tốt

Tốt

Được

Chưa được

Ảnh mới

Bản quyền thuộc về Trường THPT Nguyễn Công Trứ
Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi
Website chạy tốt nhất trên trình duyệt Firefox hoặc Chrome
Xem bản: Desktop | Mobile