Tin mới đăng

Liên kết

Thành viên

THỜI KHÓA BIỂU LẦN 7 ( ÁP DỤNG TỪ NGÀY 19/12/2016)

Thứ bảy - 17/12/2016 09:01
nh

nh

Nếu quí thầy cô không xem trực tiếp được có thể tải file exel về máy tính để xem.
thoi-khoa-bieu-truong-thpt-nct-ap-dung-tu-19-12-2016.xlsx
Sở GD & ĐT Quảng Ngãi                                    
Trường THPT N.C.Trứ                                    
                THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 -  Áp dụng từ ngày 19 tháng 12 năm 2016 (Lần 7)
                                               
Thứ Tiết  Khối 10 Khối 11 Khối 12
10B1 10B2 10B3 10B4 10B5 10B6 10B7 10B8 11B1 11B2 11B3 11BA1 11BA2 11BA3 11BA4 12B1 12B2 12B3 12BA1 12BA2 12BA3 12BA4
P. 1 P. 2 P. 3 P. 4 P. 5 P. 6 P. 7 P. 8 P. 16 P. 17 P. 18 P. 19 P. 20 P. 21 P. 22 P. 9 P. 10 P. 11 P. 12 P. 13 P. 14 P. 15
Thứ 2 1 CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC
Phượng H.Vũ Thư Nhiêu Ri Vi Thơ Hai Nữ Khuyên Thuyết Chiến Tuyến Nhạn Tuẩn Nga Thắng Phong Vân(T) Trang Liễu Phương
2 VĂN TIN T-Anh SỬ VĂN CN ĐỊA VĂN VĂN CN VĂN TOÁN SINH TOÁN SINH HÓA TOÁN HÓA SỬ VĂN TOÁN
Thắng H.Vũ Thương Nguyệt Phương Phong Ri Hai Nữ Nhạn Thiện Nhiêu Đức Chiến Tuẩn Tuyến Thơ Thuyết Thư Nga Liễu Phượng
3 HÓA TIN T-Anh SINH VĂN TOÁN ĐỊA VĂN ĐỊA TOÁN VĂN TOÁN VĂN SỬ TIN SINH HÓA TOÁN HÓA TOÁN
Việt H.Vũ Thương Tuyến Phương Vi Ri Hai Khuyên Vân(T) Thiện Nhiêu Đức Chi Liễu Nga Ngọc Phong Thư Trang Thu Vân Phượng
4 ĐỊA HÓA TOÁN HÓA T-Anh TOÁN GDCD TIN TOÁN TOÁN GDCD ĐỊA VĂN GDCD TOÁN VĂN T-Anh TOÁN SINH T-Anh HÓA
Đạm Việt Tuẩn Thơ Vi Nguyệt Ngọc Trang Thiện Thuyết Nga Khuyên Liễu Nghĩa Đức Thắng Thương Vân(T) Chiến Giang Thu Vân
5 TOÁN ĐỊA HÓA HÓA T-Anh SỬ SINH TIN TOÁN TOÁN T-Anh HÓA ĐỊA TOÁN VĂN T-Anh VĂN VĂN SỬ VĂN
Phượng Đạm Thư Thơ Nguyệt Chiến Ngọc Trang Thiện Thuyết Giang Chi Thu Vân Khuyên Đức Thắng Thương Nữ Hai Nghĩa Phương
Thứ 3 1 T-Anh HÓA TOÁN T-Anh VĂN T-Anh VĂN TIN HÓA CN TOÁN T-Anh TOÁN VĂN SỬ VĂN SINH SỬ
Thương Việt Diễm Thu Phương Thủy Thiện Luyện Kha Dũng Danh Chi Nhạn Tuẩn Minh Tiến Bảy Nghĩa Hai Tình Đấu
2 T-Anh HÓA GDCD TOÁN T-Anh VĂN SINH T-Anh VĂN HÓA VĂN TOÁN T-Anh TOÁN VĂN T-Anh VĂN CN SINH
Thương Việt Nguyệt Thu Phương Hiệp Thiện Hải Giang Kha Danh Chi Liễu Tuẩn Minh Tiến Bảy Thủy Hai Nhạn Tình
3 HÓA TOÁN SINH T-Anh TOÁN GDCD HÓA SINH T-Anh VĂN TIN T-Anh VĂN SỬ CN SỬ T-Anh
Việt Tiến Tình Thu Nguyệt Hiệp Thư Hải Giang Kha Dũng Minh Liễu Nghĩa Nhạn Diễm Đấu Thủy Thiện Chi Luyện
4 HÓA T-Anh SỬ TIN TOÁN VĂN TOÁN CN SINH T-Anh TOÁN HÓA VĂN VĂN T-Anh HÓA SỬ VĂN
Việt Thương Nguyệt Dũng Thu Hiệp Kha Tuẩn Nhạn Hải Giang Tiến Danh Chi Liễu Bảy Minh Diễm Thiện Thư Nghĩa Phương
5 SINH T-Anh HÓA TIN SỬ VĂN TOÁN T-Anh SINH T-Anh TOÁN HÓA T-Anh VĂN CN GDCD T-Anh TOÁN VĂN
Tình Thương Thư Dũng Nguyệt Hiệp Kha Tuẩn Hải Giang Tiến Danh Chi Minh Bảy Nhạn Nghĩa Thiện Thủy Thu Phương
Thứ 4 1 VĂN ĐỊA T-Anh TOÁN TIN T-Anh SINH TOÁN T-Anh VĂN TOÁN T-Anh TIN HÓA SINH HÓA T-Anh VĂN SỬ GDCD CN
Diễm Thắng Đạm Thu Ngọc Thủy Chiến Trang Giang Kha Tiến Minh Ly Thu Vân Tuyến Thơ Thương Nữ Nga Nghĩa Nhạn
2 VĂN GDCD T-Anh TOÁN TIN TOÁN T-Anh GDCD T-Anh VĂN CN T-Anh SỬ SINH T-Anh VĂN ĐỊA HÓA TIN
Thắng Nguyệt Diễm Thu Ngọc Tiến Thủy Nghĩa Giang Kha Nhạn Minh Nga Chi Hiệp Tuyến Thương Nữ Ri Thu Vân Ly
3 VĂN SỬ ĐỊA ĐỊA TOÁN T-Anh T-Anh HÓA TOÁN SINH GDCD T-Anh CN TIN SINH HÓA GDCD TOÁN HÓA TOÁN
Thắng Nguyệt Diễm Đạm Ri Hiệp Tiến Thủy Ngọt Thuyết Chiến Nga Minh Nhạn Ngọc Tuyến Thơ Nghĩa Trang Thu Vân Phượng
4 TOÁN T-Anh GDCD T-Anh TIN CN VĂN VĂN GDCD SỬ HÓA SINH T-Anh TOÁN TOÁN ĐỊA TOÁN TOÁN T-Anh
Phượng Diễm Thương Hiệp Nguyệt Ngọc Chiến Nữ Kha Nghĩa Chi Nga Thu Vân Tuyến Minh Tiến Thuyết Đạm Trang Thu Giang
5 TOÁN T-Anh GDCD T-Anh TIN ĐỊA VĂN VĂN HÓA CN HÓA SINH T-Anh ĐỊA TOÁN SỬ SINH TOÁN T-Anh
Phượng Diễm Thương Nguyệt Hiệp Ngọc Ri Nữ Kha Ngọt Chi Nhạn Thu Vân Tuyến Minh Đạm Thuyết Nghĩa Chiến Thu Giang
Thứ 5 1 T-Anh TOÁN CN VĂN CN T-Anh T-Anh TOÁN TIN SỬ T-Anh HÓA TOÁN T-Anh VĂN SỬ SỬ CN ĐỊA
Thương Tiến Tình Nhiêu Phong Thủy Tuẩn Dũng Nghĩa Giang Danh Đức Minh Chi Bảy Nga Đấu Nhạn Thiện Khuyên Luyện
2 T-Anh TOÁN TIN VĂN T-Anh T-Anh TOÁN SỬ TOÁN T-Anh ĐỊA TOÁN T-Anh VĂN GDCD CN SINH SINH
Thương Tiến Dũng Nhiêu Hiệp Thủy Tuẩn Nghĩa Vân(T) Giang Khuyên Đức Minh Chi Bảy Nga Nhạn Phong Thiện Tình Luyện
3 CN T-Anh TIN T-Anh HÓA SỬ TOÁN ĐỊA T-Anh VĂN GDCD T-Anh GDCD TOÁN SINH T-Anh TIN GDCD
Tình Thương Dũng Hiệp Danh Nguyệt Thiện Luyện Vân(T) Khuyên Giang Nhiêu Nghĩa Minh Nga Tiến Phong Thủy Ly Chi Đấu
4 SỬ T-Anh TOÁN SINH ĐỊA VĂN T-Anh T-Anh GDCD CN T-Anh HÓA TOÁN T-Anh TOÁN TOÁN VĂN TIN GDCD ĐỊA
Nguyệt Thương Tuẩn Hiệp Phong Ri Kha Thủy Nghĩa Nhạn Giang Danh Vi Minh Đức Tiến Bảy Ly Nga Chi Khuyên
5 GDCD SINH TOÁN ĐỊA HÓA VĂN T-Anh T-Anh ĐỊA SINH VĂN TOÁN TIN TOÁN T-Anh VĂN CN TIN T-Anh
Nguyệt Tình Tuẩn Hiệp Ri Danh Kha Thủy Khuyên Phong Chi Nhiêu Vi Dũng Đức Minh Bảy Thiện Nhạn Ly Giang
Thứ 6 1 CN VĂN TOÁN HÓA VĂN TOÁN GDCD HÓA TIN HÓA VĂN TOÁN TOÁN VĂN ĐỊA T-Anh TOÁN TOÁN HÓA T-Anh SỬ
Diễm Tình Hai Thu Danh Phương Tiến Nghĩa Thu Vân Dũng Ngọt Nhiêu Đức Vi Liễu Đạm Minh Thuyết Vân(T) Thư Giang Đấu
2 ĐỊA VĂN TOÁN HÓA VĂN TOÁN SỬ HÓA HÓA SỬ VĂN TIN TOÁN VĂN TOÁN T-Anh TOÁN TOÁN HÓA T-Anh SINH
Diễm Đạm Hai Thu Danh Phương Tiến Đấu Thu Vân Ngọt Nghĩa Nhiêu Dũng Vi Liễu Đức Minh Thuyết Vân(T) Thư Giang Tình
Thứ 7 1 ĐỊA TOÁN CN TIN TOÁN HÓA VĂN TOÁN TOÁN VĂN SỬ VĂN SINH HÓA HÓA VĂN ĐỊA SINH T-Anh TOÁN TOÁN
Đạm Diễm Tuẩn Tuyến Ngọc Vi Thơ Hai Trang Vân(T) Kha Nga Nhiêu Chiến Thu Vân Danh Thắng Ri Phong Thủy Thu Phượng
2 TIN TOÁN ĐỊA HÓA TIN ĐỊA VĂN TOÁN TOÁN SINH SINH SINH VĂN HÓA HÓA VĂN HÓA T-Anh TOÁN TOÁN
H.Vũ Tiến Đạm Thơ Ngọc Ri Hiệp Hai Trang Vân(T) Phong Chiến Tuyến Liễu Thu Vân Danh Thắng Diễm Thư Thủy Thu Phượng
3 TIN VĂN HÓA ĐỊA VĂN TOÁN CN ĐỊA VĂN VĂN TOÁN TOÁN VĂN ĐỊA TOÁN SỬ HÓA TOÁN TOÁN VĂN HÓA
H.Vũ Thắng Thư Đạm Phương Vi Chiến Ri Nữ Kha Thuyết Tiến Nhiêu Khuyên Tuẩn Nga Diễm Thơ Vân(T) Trang Liễu Thu Vân
4 TOÁN VĂN VĂN VĂN VĂN SINH HÓA HÓA VĂN VĂN TOÁN TOÁN SINH TOÁN TOÁN SỬ TIN TOÁN TOÁN VĂN HÓA
Phượng Thắng Hai Nhiêu Phương Phong Thơ Thư Nữ Kha Thuyết Tiến Tuyến Vi Tuẩn Hiệp Nga Ngọc Vân(T) Trang Liễu Thu Vân
5 SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH
Phượng H.Vũ Thư Nhiêu Ri Vi Thơ Hai Nữ Khuyên Thuyết Chiến Tuyến Nhạn Tuẩn Nga Thắng Phong Vân(T) Trang Liễu Phương
      Người lập           Mộ Đức, ngày 15 tháng 12 năm 2016
                           P. Hiệu trưởng
                                               
      Dương Tấn Tiến           Đoàn Quốc Việt
THỜI KHÓA BIỂU TĂNG TIẾT (Áp dụng từ ngày 19 tháng 12 năm 2016)
B    u     ổ      i T        i        ế        t  Khối 10 Khối 11 Khối 12
10B1 10B2 10B3 10B4 10B5 10B6 10B7 10B8 11B1 11B2 11B3 11BA1 11BA2 11BA3 11BA4 12B1 12B2 12B3 12BA1 12BA2 12BA3 12BA4
P. 1 P. 2 P. 3 P. 4 P. 5 P. 6 P. 7 P. 8 P. 16 P. 17 P. 18 P. 19 P. 20 P. 21 P. 22 P. 9 P. 10 P. 11 P. 12 P. 13 P. 14 P. 15
                              Thứ 6 Thứ 6 Thứ 6 Thứ 6 Thứ 6 Thứ 6 Thứ 6
S      á     n      g 3                               T-Anh SỬ T-Anh HÓA HÓA TOÁN
                              Minh Diễm Đấu Thủy Thư Vân Phượng
4                               T-Anh TOÁN SỬ TOÁN T-Anh T-Anh TOÁN
                              Minh Tiến Đấu Vân Thủy Giang Phượng
5                                 TOÁN   TOÁN T-Anh T-Anh  
                                Tiến   Vân Thủy Giang  
  Thứ 2 Thứ 2 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 2 Thứ 2 Thứ 2 Thứ 2 Thứ 2 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 2 Thứ 2 Thứ 2 Thứ 2 Thứ 2 Thứ 2 Thứ  2 Thứ 2 Thứ 3
Chiểu 1 HÓA T-Anh T-Anh TOÁN HÓA HÓA LÝ  HÓA SINH TOÁN TOÁN T-Anh VĂN SỬ SINH VĂN HÓA SINH T-Anh
Việt Diễm Thương Thu Danh Thơ Thiện Vân Hải Thiện Tiến Đức Minh Liễu Nga Tuyến Bảy Thư Chiến Chi Giang
2 HÓA VĂN TOÁN HÓA HÓA T-Anh SINH T-Anh TOÁN TOÁN VĂN T-Anh SỬ SINH VĂN HÓA SINH VĂN
Việt Diễm Hai Hiệp Thu Danh Thơ Thủy Hải Thiện Giang Tiến Đức Liễu Minh Nga Tuyến Bảy Thư Chiến Chi Phương
3 TOÁN HÓA TOÁN HÓA T-Anh VĂN T-Anh TOÁN TOÁN SINH HÓA VĂN HÓA T-Anh LÝ   HÓA TOÁN ĐIA
Phượng Việt Diễm Thu Danh Hiệp Thủy Hai Vân Thuyết Chiến Chi Chi Vân Bảy Thơ Thương Thiện Thư Thu Khuyên
4 TOÁN HÓA TOÁN HÓA T-Anh LÝ  TOÁN TOÁN SINH SINH HÓA VĂN HÓA T-Anh T-Anh VĂN TOÁN ĐIA
Phượng Việt Diễm Thu Danh Hiệp Thiện Luyện Vân Thuyết Chi Tuyến Chiến Vân Bảy Thơ Thương Thủy Hai Thu Khuyên
5                                   LÝ   VĂN HÓA  
                                Diễm   Thiện Hai Vân  
  Thứ 4 Thứ 4 Thứ 4 Thứ 4 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 4 Thứ 4 Thứ 4 Thứ 4 Thứ 4 Thứ 4 Thứ 4 Thứ 4 Thứ 3 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 4 Thứ 4 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 4
Chiểu 1 VĂN T-Anh TOÁN HÓA VĂN VĂN TOÁN HÓA HÓA HÓA SINH HÓA VĂN TOÁN TOÁN ĐỊA T-Anh ĐỊA VĂN TOÁN SINH T-Anh
Thắng Thương Tuẩn Thơ Phương Phương Tiến Thư Vân Ngọt Phong Danh Nhiêu Vi Tuấn Đạm Minh Ri Nữ Trang Tình Giang
2 T-Anh VĂN TOÁN HÓA T-Anh TOÁN HÓA TOÁN HÓA VĂN VĂN HÓA TOÁN TOÁN ĐỊA T-Anh ĐỊA VĂN TOÁN SINH VĂN
Thương Thắng Tuẩn Thơ Hiệp Tiến Thư Trang Ngọt Kha Nhiêu Danh Vi Tuấn Đạm Minh Ri Nữ Trang Tình Phương
3 TOÁN HÓA  TOÁN VĂN TOÁN TOÁN T-Anh HÓA HÓA T-Anh HÓA TUYẾN TOÁN VĂN TOÁN SINH VĂN SỬ
Diễm Tiến Thư Hiệp Hiệp Vi Kha Tuấn Trang Giang Ngọt Danh Minh Vân Sinh Đức Thắng Thuyết Phong Thiện Liễu Đấu
4 TOÁN HÓA  VĂN TOÁN TOÁN VĂN VĂN HÓA T-Anh HÓA HÓA TOÁN VĂN TOÁN SINH VĂN SỬ
Diễm Tiến Thư Nhiêu Hiệp Vi Hiệp Tuấn Nữ Kha Ngọt Giang Danh Vân Chi Đức Thắng Thuyết Phong Thiện Liễu Đấu
      Người lập           Mộ Đức, ngày  15 tháng 12 năm 2016
                           P. Hiệu trưởng
                                               
      Dương Tấn Tiến           Đoàn Quốc Việt

Tác giả bài viết: BGH

Nguồn tin: văn bản nhà trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: có thể

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu về trường

Trường được thành lập vào ngày 11/4/1996, từ chỗ chỉ có 4 phòng học, 9 cán bộ, trong đó có 4 giáo viên giảng dạy với 400 học sinh trong năm học đầu tiên, thì đến năm học này Trường đã có 23 phòng học, 7 phòng chức năng với gần 1.500 học sinh. Cơ sở vật chất của Trường ngày càng được hiện đại hóa,...

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 7


Hôm nayHôm nay : 217

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 15715

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 846978

Hỗ trợ Online

Quản trị

Name: QuanTri
Ban giám hiệu

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá về chất lượng của trường

Rất tốt

Tốt

Được

Chưa được

Ảnh mới

Bản quyền thuộc về Trường THPT Nguyễn Công Trứ
Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi
Website chạy tốt nhất trên trình duyệt Firefox hoặc Chrome
Xem bản: Desktop | Mobile