Tin mới đăng

Liên kết

Thành viên

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015-2016

Thứ hai - 07/12/2015 10:39
SỞ GD-ĐT QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ
Số 100 /KH-NCT
   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      

       Mộ Đức, ngày 04  tháng 12  năm 2015.
                                                                                                                   
KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2015-2016.
Căn cứ  Quyết định: số   2797/QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo:
Căn cứ Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi; Căn cứ Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ công văn số 1460/GDĐT-GDTrH ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi;
     Căn cứ hướng dẫn số 1944/SGDĐT-GDTrH ngày 30/11/2015 của Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi về việc hướng dẫn thực hiện việc tổ chức kiểm tra học kỳ I năm học 2015-2016 theo đề chung của sở;
     Căn cứ vào tình hình thực tế trường , bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra học kỳ 1 năm học 2015-2016 như sau :
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Đối với môn kiểm tra chung (Toán, Văn, Anh) do Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi ra đề, đánh giá được chất lượng của học sinh trên mặt bằng chung của toàn tỉnh một cách công bằng, khách quan.
2. Đối với môn kiểm tra chung (Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa) do trường ra đề, đánh giá được chất lượng của học sinh trên mặt bằng chung của toàn trường một cách công bằng, khách quan.
3. Qua kiểm tra, đánh giá giáo viên rút ra được những ưu, khuyết điểm trong việc triển khai nội dung chương trình, chuẩn kiến thức – kĩ năng , phương pháp, hiệu quả ; tập cho học sinh ý thức tự giác, tự học, chấp hành nội qui kiểm tra.
4. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra đánh giá học sinh; không chạy theo thành tích khi kiểm tra, đánh giá, xếp loại;
5.Thực hiện đánh giá, xếp loại theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn 1471/SGDĐT/GDTrH ngày 14 tháng 9  năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn đánh giá học sinh THCS theo mô hình trường học mới
6. Góp phần kết thúc kế hoạch hoạt động học kỳ I của nhà trường đúng tiến độ.
II. Thời gian kiểm tra:
-Tuần 18 cho các môn kiểm tra không tập trung.
-Tuần 19 cho các môn kiểm tra tập trung.
III. Kế hoạch cụ thể:
*Đối với các môn kiểm tra tập trung:
Sở Giáo dục và Đào tạo ra đề kiểm tra chung cho 3 môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Trường ra đề kiểm tra chung cho 5 môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý.
* Đối với các môn không kiểm tra tập trung
Các môn GDCD, Tin, Công nghệ, TD, GDQP GVBM làm ma trận đề, đề kiểm tra, đáp án gởi về cho bộ phận chuyên môn trước khi tiến hành kiểm tra.
Lịch kiểm tra tập trung như sau
Ngày Buổi Khối lớp Môn Thời gian làm bài Giờ mở đề Giờ phát đề Giờ bắt đầu làm bài
Thứ 3
22/12/2015
 
Chiều
12 Sử 45 phút 13 giờ 00 13 giờ 05 13 giờ 10
12 Địa 45 phút 14 giờ 10 14 giờ 15 14 giờ 20
12 Sinh 45 phút 15 giờ 20 15 giờ 25 15 giờ 30
Thứ 4
23/12/2015
Sáng 11 Sử 45 phút 7 giờ 05 7 giờ 10 7 giờ 15
11 Sinh 45 phút 8 giờ 15 8 giờ 20 8 giờ 25
Chiều 10 Sinh 45 phút 13 giờ 00 13 giờ 05 13 giờ 10
10 Sử 45 phút 14 giờ 10 14 giờ 15 14 giờ 20
Thứ 5
24/12/2015
 
Sáng
11 Văn 90 phút 7 giờ 10 7 giờ 25 7 giờ 30
11 Hóa 45 phút 9 giờ 10 9 giờ 15 9 giờ 20
 
Chiều
10 Văn 90 phút 13 giờ 30 13 giờ 45 13 giờ 50
10 Hóa 45 phút 15 giờ 25 15 giờ 30 15 giờ 35
Thứ 6
25/12/2014
Sáng 11 Toán 90 phút 7 giờ 10 7 giờ 25 7 giờ 30
11 Địa 45 phút 9 giờ 10 9 giờ 15 9 giờ 20
Chiều 10 Toán 90 phút 13 giờ 30 13 giờ 45 13 giờ 50
10 Địa 45 phút 15 giờ 25 15 giờ 30 15 giờ 35
Thứ 7
 
26/12/2014
 
Sáng
11 T.Anh 60 phút 7 giờ 10 7 giờ 25 7 giờ 35
11 45 phút 8 giờ 45 8 giờ 50 8 giờ 55
 
Chiều
10 T.Anh 60 phút 13 giờ 30 13 giờ 45 13 giờ 55
10 45 phút 15 giờ 00 15 giờ 05 15 giờ 10
 
Thứ 2
28/12/2014
Sáng 12 Ngữ văn 120 phút 7 giờ 10 7 giờ 25 7 giờ 30
12 Hóa 45 phút 9 giờ 35 9 giờ 40 9 giờ 45
Chiều 12 T.Anh 60 phút 13 giờ 15 13 giờ 30 13 giờ 40
12 45 phút 14 giờ 45 14 giờ 50 14 giờ 55
Thứ 3
29/12/2014
Sáng 12 Toán 120 phút 7 giờ 10 7 giờ 25 7 giờ 30
 
Lưu ý: Khối 12 kiểm tra khối 10,11 được nghỉ; khối 10 kiểm tra khối 12, 11 được nghỉ; khối 11 kiểm tra khối 12,10 được nghỉ.
Thời gian kiểm tra:
Khối 12: Toán, Ngữ văn 120 phút; Tiếng Anh 60 phút ; Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học, GDCD, Tin, Công nghệ, TD, GDQP: 45 phút.
Khối 10, 11: Toán, Ngữ văn: 90 phút; Tiếng Anh: 60 phút; Hóa, Lý, Sinh, Tiếng anh, Lịch sử, Địa lý, GDCD, Tin, Công Nghệ, TD, GDQP: 45 phút.
Lưu ý: Các môn không kiểm tra tập trung như: GDCD, Tin, Công nghệ, TD, GDQP GVBM tiến hành kiểm tra tại lớp ở tuần 18.
IV. Làm đề cương và giới thiệu đề kiểm tra học kỳ I:
- Đối với các môn kiểm tra tập trung theo đề chung của Sở Giáo dục và Đào tạo Khối 10,11,12: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn thống nhất nội dung trọng tâm theo định hướng của sở Giáo dục và Đào tạo để ôn tập cho học sinh.
- Đối với các môn không kiểm tra theo đề chung của sở tổ trưởng, tổ phó chuyên môn thống nhất nội dung trọng tâm để làm đề cương ôn tập cho học sinh và nộp đề cương cho bộ phận chuyên môn chậm nhất đến hết ngày 01/12/2015.
- Đối với các môn kiểm tra tập trung theo đề chung của Sở Giáo dục và Đào tạo, mỗi nhóm tổ bộ môn chịu trách nhiệm làm một bộ đề giới thiệu 3 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh đối với khối 10,11,12, có hướng dẫn chấm kèm theo của mỗi môn. Cấu trúc đề kiểm tra học kỳ 1 theo cấu trúc của Sở Giáo dục.
- Đối với các môn không kiểm tra tập theo đề chung của sở GVBM dạy khối lớp nào ra đề cho khối lớp đó ( ra đề kiểm tra hoàn chỉnh) và nộp về cho bộ phận chuyên môn của trường.
- Đề thi và hướng dẫn chấm được soạn thảo trên phần mềm Microsoft Word, font Time New Roman, size 13, top 2cm, bottom 2 cm, left 3 cm, right 2 cm.
- Các môn kiểm tra theo đề chung của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi, các tổ chuyên môn nộp đề kiểm tra học kì I cho bộ phận chuyên môn trước ngày 07/12/2015 qua địa chỉ mail: quocvietnct@gmail.com
- Các môn kiểm tra theo đề chung của trường, các tổ chuyên môn nộp đề kiểm tra học kì I cho bộ phận chuyên môn trước ngày 07/12/2015 qua địa chỉ mail: quocvietnct@gmail.com
- Hình thức đề kiểm tra: theo hình thức tự luận ( TL), Trắc nghiệm khách quan (TNKQ) hoặc kết hợp TL và TNKQ phù hợp với đặc trưng môn học, đặc điểm khối lớp; chú ý trong đề kiểm tra có các câu hỏi với các cấp độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao; dựa trên chuẩn kiến thức, kĩ năng. Phù hợp với thời gian kiểm tra từng môn.
 
V. Cách thức tổ chức kiểm tra, chấm bài:
 1.Tổ chức triển khai đồng loạt đối với từng khối lớp đối với 8 môn học phân hoá Đối với khối 10, 11,12 trộn học sinh theo từng khối lớp, sắp xếp theo alphabe và chia ra thành từng phòng kiểm tra.
- Khối 12: 256 học sinh
Chia thành 11 phòng kiểm tra ( 10 phòng 24hs; 1 phòng 16hs)
- Khối 11: 275 học sinh
11BA có 152 học sinh chia thành 6 phòng kiểm tra ( 2 phòng 26 hs, 4 phòng 25 hs)
11B có 123 học sinh chia thành 5 phòng kiểm tra ( 2 phòng 24hs; 3 phòng 25 hs )
- Khối 10: 301 học sinh
10BA có 186 học sinh 8 phòng kiểm tra ( 7 phòng 24 hs, 1 phòng 18 hs )
10B có 115 học sinh 5 phòng kiểm tra ( 4 phòng 24 hs, 1 phòng 19 hs)
2. Giấy thi, giấy nháp:
Với môn kiểm tra tự luận, kết hợp hình thức tự luận với trắc nghiệm sử dụng tờ giấy làm bài theo qui định của trường.
Với môn T.Anh: Học sinh làm bài trực tiếp trên đề kiểm tra.
3. Hiệu lệnh trống:
- 1 hồi 3 tiếng: Tập trung học sinh tại phòng kiểm tra.
- 6 tiếng: Gọi thí thí sinh vào phòng kiểm tra.
- 3 tiếng: Phát đề cho thí sinh.
-2 tiếng: Tính giờ làm bài.
- 1 tiếng: còn 15 phút.
- 1 hồi dài hết giờ kiểm tra.                          
4.Chấm bài:
Sau mỗi buổi kiểm tra, Chủ tịch Hội đồng kiểm tra giao đáp án môn đã kiểm tra để giáo viên thảo luận, thống nhất đáp án và chấm bài đã kiểm tra.
Trường thực hiện cắt phách tất cả các môn ở các khối lớp và tổ chức chấm chung tại trường, đảm bảo nguyên tắc chính xác khách quan và công bằng. Kết quả kiểm tra phải được thống kê, phân tích công khai.
Nộp bài chấm kiểm tra cho bộ phận chuyên môn khi hoàn tất chấm tập trung, để bộ phận chuyên môn vào điểm đúng thời gian qui định.
5.Thống kê số liệu:
-Trường gởi số liệu học sinh kiểm tra trong học kỳ 1 năm học 2015-2016 cho sở giáo dục trước ngày 09/12/2015.
-Giáo viên nộp báo cáo thống kê điểm cho bộ phận chuyên môn chậm nhất đến hết ngày 30/12/2015 ( theo mẫu đính kèm )
Thành lập Hội đồng kiểm tra theo hướng dẫn công văn số 1944/SGDĐT-GDTrH ngày 30/11/2015 của Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi về việc hướng dẫn thực hiện việc tổ chức kiểm tra học kỳ I năm học 2015-2016 theo đề chung của sở.
 
                                                                                             HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                    ( Đã ký )
                                                                                             Nguyễn Văn Bốn

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Bốn

Nguồn tin: văn bản nhà trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu về trường

Trường được thành lập vào ngày 11/4/1996, từ chỗ chỉ có 4 phòng học, 9 cán bộ, trong đó có 4 giáo viên giảng dạy với 400 học sinh trong năm học đầu tiên, thì đến năm học này Trường đã có 23 phòng học, 7 phòng chức năng với gần 1.500 học sinh. Cơ sở vật chất của Trường ngày càng được hiện đại hóa,...

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 20


Hôm nayHôm nay : 230

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 15728

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 846991

Hỗ trợ Online

Quản trị

Name: QuanTri
Ban giám hiệu

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá về chất lượng của trường

Rất tốt

Tốt

Được

Chưa được

Ảnh mới

Bản quyền thuộc về Trường THPT Nguyễn Công Trứ
Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi
Website chạy tốt nhất trên trình duyệt Firefox hoặc Chrome
Xem bản: Desktop | Mobile