Tin mới đăng

Liên kết

Thành viên

THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2017-2018

Thứ hai - 25/09/2017 08:43
hình

hình

Nếu quí thầy cô không xem trực tiếp được có thể tải file exel về máy tính để xem.
/uploads/news/2017_09/thoi-khoa-bieu-lan-3-nam-hoc-2017-2018-ap-dung-tu-ngay-25-thang-9-nam-2017.xlsx


Sở GD & ĐT Quảng Ngãi
                                 
Trường THPT N.C.Trứ                                  
            THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 -  Áp dụng từ ngày 25 tháng 9 năm 2017 (Lần 3)    
                                             
Thứ Tiết  Khối 10 Khối 11 Khối 12
10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 11B1 11B2 11B3 11B4 11B5 11B6 11B7 11B8 12C1 12C2 12C3 12C4 12C5 12C6 12C7
P. 1 P. 2 P. 3 P. 4 P. 5 P. 6 P. 14 P. 15 P. 16 P. 17 P. 18 P. 19 P. 20 P. 21 P. 7 P. 8 P. 9 P. 10 P. 11 P. 12 P. 13
Thứ 2 1 CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC
Vân(T) Phong Trang Danh Vy Dung Phượng H.Vũ Thư Nhiêu Ri Vi Thơ Hiền Chiến Tuyến Thu Vân Tuẩn Nga Khuyên Thuyết
2 TOÁN CN TOÁN ĐỊA HÓA HÓA TOÁN HÓA TIN ĐỊA GDCD VĂN SINH TOÁN VĂN GDCD HÓA CN VĂN TOÁN
Hiệp Vân(T) Tuyến Trang Khuyên Thu Vân Việt Phượng Thư H.Vũ Ri Nguyệt Phương Dung Tiến Thắng Nga Thơ Nhạn Nhiêu Thuyết
3 GDCD TOÁN TOÁN HÓA T-Anh CN HÓA TOÁN TOÁN CN GDCD TIN VĂN ĐỊA TOÁN GDCD TOÁN SINH VĂN CN
Nga Vân(T) Trang Danh Vy Chiến Việt Phượng Tuẩn Hiền Nguyệt H.Vũ Phương Ri Tiến Nghĩa Vi Phong Thắng Nhạn Hiệp
4 SINH HÓA TOÁN VĂN T-Anh TOÁN HÓA SINH SỬ HÓA HÓA TOÁN T-Anh SỬ CN TOÁN SỬ TIN VĂN
Tuyến Danh Trang Nhiêu Vy Thuyết Chi Việt Hiệp Chiến Nguyệt Thư Thơ Tiến Thủy Nghĩa Nhạn Tuẩn Nga H.Vũ Phương
5 VĂN HÓA GDCD VĂN TOÁN T-Anh TOÁN HÓA HÓA TIN ĐỊA TOÁN CN HÓA T-Anh TOÁN TOÁN TOÁN VĂN
Thắng Danh Nghĩa Nhiêu Thuyết Thủy Phượng Việt Hiệp Thơ H.Vũ Ri Chi Tiến Nhạn Thư Vy Tuẩn Trang Vân(T) Phương
Thứ 3 1 T-Anh GDCD HÓA TOÁN TIN VĂN T-Anh CN ĐỊA TOÁN VĂN TOÁN VĂN TIN SỬ CN T-Anh HÓA T-Anh
Giang Nghĩa Danh Trang Dũng Thắng Hiền Ri Thu Luyện Phương Tiến Thiện Hai Ly Đấu Nhạn Minh Thu Vân Thương
2 SỬ T-Anh HÓA TOÁN TIN VĂN SỬ VĂN TIN TOÁN VĂN TOÁN VĂN HÓA ĐỊA T-Anh T-Anh GDCD
Nghĩa Giang Danh Trang Dũng Thắng Nguyệt Nhiêu Ly Thu Phương Chi Tiến Thiện Hai Luyện Thu Vân Ri Minh Thương Đấu
3 HÓA T-Anh HÓA GDCD CN GDCD T-Anh VĂN TOÁN ĐỊA T-Anh TOÁN VĂN VĂN VĂN TOÁN T-Anh CN
Hiệp Danh Giang Thiện Thu Vân Nghĩa Hiền Nguyệt Nhiêu Thu Chi Ri Minh Tiến Thắng Hai Phương Trang Thương Nhạn
4 VĂN T-Anh VĂN TIN T-Anh VĂN T-Anh CN GDCD T-Anh TOÁN CN TIN VĂN TOÁN GDCD SỬ
Hiệp Thắng Giang Nhiêu Thiện Dũng Chi Hai Luyện Thương Hiền Nguyệt Minh Tiến Nhạn Ly Phương Trang Nghĩa Đấu
5 HÓA VĂN TOÁN VĂN TIN T-Anh VĂN GDCD T-Anh T-Anh CN TIN HÓA TOÁN T-Anh ĐỊA SỬ VĂN
Thu Vân Thắng Trang Nhiêu Thiện Dũng Chi Hai Nguyệt Thương Giang Hiền Ly Danh Thu Luyện Minh Ri Nghĩa Phương
Thứ 4 1 TOÁN T-Anh TIN T-Anh SỬ SINH TOÁN VĂN VĂN TOÁN VĂN T-Anh SỬ ĐỊA SINH TOÁN HÓA VĂN T-Anh HÓA
Vân(T) Giang Dũng Vy Thiện Nghĩa Tình Phượng Hai Nhiêu Thu Phương Minh Nga Đạm Tuyến Vi Thơ Thắng Thương Thư
2 TOÁN ĐỊA TIN GDCD VĂN GDCD TOÁN VĂN VĂN TOÁN T-Anh TOÁN T-Anh SỬ T-Anh TOÁN HÓA HÓA
Vân(T) Đạm Dũng Nghĩa Thắng Thiện Nguyệt Phượng Hai Nhiêu Thu Giang Tiến Minh Nga Thủy Vi Chi Thơ Hiệp Thư
3 CN TIN T-Anh SỬ VĂN T-Anh VĂN HÓA TOÁN VĂN SỬ TOÁN VĂN T-Anh T-Anh T-Anh HÓA SINH T-Anh
Tuyến Dũng Giang Thiện Nghĩa Thắng Nhiêu Thư Thu Phương Nga Chi Tiến Hai Thủy Vy Minh Thơ Tình Thương
4 ĐỊA TIN GDCD VĂN TOÁN SINH SỬ T-Anh VĂN TOÁN TOÁN VĂN TOÁN T-Anh T-Anh SỬ TOÁN SINH
Đạm Dũng Hiệp Thiện Nghĩa Thắng Phượng Tình Nguyệt Thương Phương Vi Chi Tiến Hai Thu Vy Minh Nga Vân(T) Tuyến
5 T-Anh VĂN SỬ SINH T-Anh T-Anh TOÁN T-Anh SINH T-Anh HÓA TOÁN VĂN HÓA TOÁN VĂN SỬ TOÁN
Giang Thắng Nghĩa Tuyến Vy Thủy Phượng Tình Thương Thơ Vi Phương Thư Thiện Thu Hai Nguyệt Chi Vân(T) Hiệp
Thứ 5 1 T-Anh SINH ĐỊA CN SINH TOÁN VĂN T-Anh SINH TOÁN TOÁN TIN VĂN T-Anh SỬ HÓA VĂN TIN TOÁN SỬ
Giang Phong Đạm Tuyến Dung Thuyết Nhiêu Tình Luyện Thu Vi Ly Hai Thủy Nghĩa Thu Vân Phương H.Vũ Vân(T) Đấu
2 T-Anh CN SINH SỬ HÓA TOÁN VĂN TIN T-Anh TOÁN TOÁN SINH VĂN TIN T-Anh SỬ VĂN SINH TOÁN ĐỊA
Giang Phong Tuyến Nghĩa Thu Vân Thuyết Nhiêu H.Vũ Luyện Thu Vi Dung Hai Ly Thủy Đấu Phương Tình Vân(T) Đạm
3             Dũng Ly Tuyến Phong Chiến Tình Dung              
            NGHỀ NGHỀ NGHỀ NGHỀ NGHỀ NGHỀ NGHỀ NGHỀ              
4             Dũng Ly Tuyến Phong Chiến Tình Dung              
            NGHỀ NGHỀ NGHỀ NGHỀ NGHỀ NGHỀ NGHỀ NGHỀ              
5             Dũng Ly Tuyến Phong Chiến Tình Dung              
            NGHỀ NGHỀ NGHỀ NGHỀ NGHỀ NGHỀ NGHỀ NGHỀ              
Thứ 6 1 ĐỊA SỬ T-Anh ĐỊA TOÁN T-Anh T-Anh VĂN TOÁN T-Anh SINH TOÁN VĂN TOÁN T-Anh T-Anh VĂN SINH VĂN
Đạm Nghĩa Giang Khuyên Thuyết Thủy Nhiêu Tuẩn Thương Luyện Chiến Tiến Hai Thiện Thu Vy Minh Thắng Tình Phương
2 TIN VĂN T-Anh TOÁN T-Anh T-Anh VĂN TOÁN SỬ T-Anh TOÁN VĂN SINH TOÁN ĐỊA VĂN SỬ T-Anh
Dũng Hiệp Phương Vy Thuyết Thủy Nhiêu Tuẩn Nguyệt Luyện Giang Tiến Hai Chiến Thu Khuyên Chi Thắng Nghĩa Thương
3 TIN ĐỊA T-Anh VĂN SINH GDCD TOÁN SINH T-Anh VĂN TOÁN T-Anh VĂN TOÁN T-Anh VĂN T-Anh
Dũng Đạm Hiệp Vy Thắng Thiện Tình Chi Nguyệt Thu Chiến Giang Phương Tiến Thủy Luyện Hai Tuẩn Minh Nhiêu Thương
4 VĂN T-Anh ĐỊA TIN CN ĐỊA VĂN T-Anh TOÁN T-Anh VĂN T-Anh TOÁN T-Anh VĂN GDCD SINH TOÁN
Thắng Giang Đạm Dũng Chiến Khuyên Nhiêu Chi Thu Thương Phương Minh Thiện Tiến Thủy Hai Nguyệt Tình Hiệp Thuyết
5 VĂN T-Anh TIN T-Anh VĂN SINH T-Anh SINH T-Anh VĂN T-Anh GDCD T-Anh ĐỊA TOÁN ĐỊA TOÁN
Thắng Giang Hiệp Dũng Vy Thiện Nhiêu Tình Chiến Thương Phương Minh Nguyệt Thủy Đạm Luyện Tuẩn Chi Khuyên Thuyết
Thứ 7 1 HÓA TOÁN HÓA TOÁN ĐỊA TOÁN ĐỊA TOÁN CN HÓA VĂN SINH SINH HÓA SỬ VĂN TOÁN TOÁN T-Anh VĂN TIN
Thu Vân Vân(T) Danh Trang Khuyên Thuyết Ri Phượng Hiền Thơ Phương Chiến Dung Thư Nga Thắng Vi Tuẩn Minh Nhiêu H.Vũ
2 HÓA TOÁN VĂN ĐỊA TOÁN SINH TIN T-Anh SINH HÓA T-Anh CN GDCD VĂN TOÁN SINH TOÁN VĂN SINH
Thu Vân Vân(T) Phương Khuyên Thuyết Dung H.Vũ Chi Hiệp Thương Chiến Thư Minh Hiền Nga Thắng Vi Phong Trang Nhiêu Tuyến
3 TOÁN VĂN HÓA VĂN HÓA TOÁN ĐỊA TOÁN VĂN HÓA TOÁN SỬ SINH SINH HÓA SINH SỬ TOÁN T-Anh TOÁN
Vân(T) Hiệp Phương Danh Thắng Thu Vân Phượng Ri Tuẩn Nhiêu Thơ Vi Nga Dung Chiến Thư Phong Nguyệt Trang Thương Thuyết
4 TOÁN TOÁN T-Anh VĂN ĐỊA TOÁN SỬ TOÁN ĐỊA CN HÓA T-Anh HÓA SINH SINH TIN GDCD HÓA TOÁN
Vân(T) Hiệp Trang Vy Thắng Khuyên Phượng Nguyệt Tuẩn Ri Hiền Chi Thơ Minh Danh Tuyến Phong H.Vũ Nga Thu Vân Thuyết
5 SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH
Vân(T) Phong Trang Danh Vy Dung Phượng H.Vũ Thư Nhiêu Ri Vi Thơ Hiền Chiến Tuyến Thu Vân Tuẩn Nga Khuyên Thuyết
      Người lập       Mộ Đức, ngày 21 tháng 9 năm 2017
                       P. Hiệu trưởng
                                             
      Dương Tấn Tiến       Đoàn Quốc Việt
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
THỜI KHÓA BIỂU TĂNG TIẾT (Áp dụng từ ngày 25 tháng 9 năm 2017)
B    u     ổ      i T        i        ế        t  Khối 10 Khối 11 Khối 12
10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 11B1 11B2 11B3 11B4 11B5 11B6 11B7 11B8 12C1 12C2 12C3 12C4 12C5 12C6 12C7
P. 16 P. 17 P. 18 P. 19 P. 20 P. 21 P. 1 P. 2 P. 3 P. 4 P. 5 P. 6 P. 7 P. 8 P. 9 P. 10 P. 11 P. 12 P. 13 P. 14 P. 15
                            Thứ 5 Thứ 5 Thứ 5 Thứ 5 Thứ 5 Thứ 5 Thứ 5
S      á     n      g 3                             T-Anh TOÁN VĂN VĂN SỬ SỬ TOÁN
                            Thủy Thu Hai Phương Nga Nghĩa Thuyết
4                             VĂN T-Anh T-Anh T-Anh SỬ SỬ TOÁN
                            Hai Thủy Vy Minh Nga Nghĩa Thuyết
5                             VĂN T-Anh T-Anh T-Anh      
                            Hai Thủy Vy Minh      
  Thứ 2 Thứ 2 Thứ 2 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 2 Thứ 2 Thứ 2 Thứ 2 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 3 Thứ 2 Thứ 2 Thứ 2 Thứ 2 Thứ 2 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 3 Thứ 2
Chiểu 1 HÓA HÓA TOÁN VĂN T-ANH VĂN TOÁN    T-Anh TOÁN TOÁN TOÁN T-Anh VĂN HÓA TOÁN  HÓA ĐỊA TOÁN VĂN
Thu Vân Danh Trang Nhiêu Vy Thắng Phương Chi Giang Thu Thu Vi Minh Hai Thiện Thư Vi Thơ Ri Vân Phương
2 T-Anh HÓA VĂN HÓA VĂN TOÁN VĂN TOÁN TOÁN TOÁN T-Anh TOÁN HÓA TOÁN  HÓA ĐỊA TOÁN ĐỊA
Giang Danh Phương Thiện Thiện Vân Nhiêu Phượng Hai Thu Thu Vi Chi Minh Tiến Thư Vi Thơ Ri Vân Đạm
3 VĂN TOÁN  HÓA TOÁN TOÁN HÓA T-Anh TOÁN TOÁN HÓA T-Anh VĂN  VĂN HÓA TOÁN TOÁN VĂN T-Anh VĂN ĐỊA
Thắng Vân Danh Trang Thuyết Thu Vân Giang Phượng Tuẩn Thơ Thương Phương Phương Thư Tiến Thu Hai Chi Minh Nhiêu Đạm
4 HÓA TOÁN  HÓA TOÁN TOÁN T-Anh TOÁN T-Anh TOÁN HÓA VĂN TOÁN  HÓA VĂN SINH T-Anh VĂN VĂN
Vân Vân Danh Trang Thuyết Thủy Phượng Giang Tuẩn Thơ Phương Chi Tiến Thư Thiện Thắng Phong Chi Minh Nhiêu Phương
5                             T-Anh VĂN SINH VĂN      
                            Thủy Thắng Phong Phương      
  Thứ 3 Thứ 4 Thứ 4 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 4 Thứ 3 Thứ 3 Thứ 3 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 4 Thứ 4 Thứ 4 Thứ 3  Thứ 3 Thứ 4 Thứ 4 Thứ 4 Thứ 4 Thứ 3
Chiểu 1 TOÁN HÓA TOÁN HÓA SINH HÓA VĂN SINH T-Anh HÓA HÓA TOÁN VĂN ĐỊA T-Anh
Hiệp Hiệp Trang Thiện Thu Vân Thuyết Việt Tình Thư Nhiêu Chiến Giang Thơ Thiên Danh Luyện Luyện Tuẩn Thắng Khuyên Thương
2 T-Anh T-Anh TOÁN HÓA VĂN HÓA SINH SINH HÓA TOÁN HÓA HÓA TOÁN VĂN ĐỊA T-Anh
Hiệp Hiệp Giang Vy Thiên Thuyết Việt Nhiêu Thư Chiến Luyện Chiến Thơ Tiến Danh Luyện Vân Tuẩn Thắng Khuyên Thương
3 TOÁN VĂN LÝ  HÓA HÓA HÓA   SINH HÓA HÓA SINH TOÁN SINH SINH SINH TOÁN T-Anh SỬ
Vân Thắng Hiệp Danh Vân Thiện Chi Việt Tình Luyện Thơ Thư Dung Tiến Chiến Tuyến Luyên Phong Trang Thương Đấu
4 TOÁN T-Anh LÝ  HÓA VĂN SINH HÓA   T-Anh HÓA HÓA TOÁN  SINH SINH SINH HÓA SINH TOÁN T-Anh SỬ
Vân Giang Hiệp Danh Thắng Thiện Tình Việt Hiệp Thương Thơ Thư Tiến Dung Chiến Tuyến Thu Vân Phong Trang Thương Đấu
      Người lập       Mộ Đức, ngày  21 tháng 9 năm 2017
                       P. Hiệu trưởng
                                             
      Dương Tấn Tiến       Đoàn Quốc Việt

Tác giả bài viết: ĐOÀN QUỐC VIỆT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

ĐÔI NÉT VỀ CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP CỦA NGUYỄN CÔNG TRỨ

  Chân dung cụ Nguyễn Công Trứ PHẦN 1: 1. Nguyễn Công Trứ tên tục là Củng, tự là Tồn Chất, hiệu là Ngộ Trai, biệt hiệu là Hy Văn, sinh ngày 01 tháng 11 năm Mậu Tuất, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 39, tức ngày 19 tháng 12 năm 1778; người làng Uy Viễn, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Cha là Nguyễn...

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 11


Hôm nayHôm nay : 255

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 15753

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 847016

Hỗ trợ Online

Quản trị

Name: QuanTri
Ban giám hiệu

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá về chất lượng của trường

Rất tốt

Tốt

Được

Chưa được

Ảnh mới

Bản quyền thuộc về Trường THPT Nguyễn Công Trứ
Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi
Website chạy tốt nhất trên trình duyệt Firefox hoặc Chrome
Xem bản: Desktop | Mobile